• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0879 858513
    • Срокoве за доставка

          Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

     При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

     Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

     1. За стоки поръчани до 14:00 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

     2. За стоки поръчани след 14:00 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

           При всички случаи Джимакс си запазва правото едностранно, като информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем работни дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата.

     При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

     1. за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

     2. за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

     При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Джимакс и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

     При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Джимакс и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Джимакс задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

   • Newsletter